Podmínky

I. DEFINICE

1.1. Portál Mixwin.eu (dále jen Mixwin.eu) - veřejný webový portál umožňující jednak zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a jednak možnost zaregistrovaným uživatelům účast v těchto soutěžích.

1.2. Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) - osoba, která se řádně zaregistruje, a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.

1.3. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) - právnická nebo fyzická osoba, která si u provozovatele zadá zveřejnění soutěže. Pořadatelem může být i provozovatel.

1.4. Provozovatel (dále jen provozovatel) – David Hawliczek

1.5. Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který byl vylosován po skončení soutěže.V případě Extra soutěže, může být vítěz určen předem daným pořadím, které je uvedeno ve výherní struktůře dané soutěže. Výherce může být vylosován i ručně, a to takovým způsobem, že z automaticky vylosovaných finalistů, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, se vylosuje vítěz soutěže ručně.


II. OBECNÁ PRAVIDLA

2.1 Soutěží na Mixwin.eu se mohou účastnit všichni zaregistrování uživatelé, kteří souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků.

2.2 Provoz portálu, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito pravidly.


III. REGISTRACE

3.1. Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna údaju, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.

3.2. Každý uživatel portálu může být na Mixwin.eu v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

3.3. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

3.4. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam) ostatním Uživatelům do komentářů.

3.5. Uživatel přebírá záruky a odpovědnost za vložený obsah do komentářů , zejména prohlašuje, že obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, o ochraně osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Uživatel se zavazuje, že obsahem nebudou dotčena žádná práva třetích osob.


IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

4.2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být zveřejněna na stránkách Mixwin.eu ve formátu ("Jméno - Příjmení - Město") a dále může být jejich jméno, adresa, e-mail, telefon předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry ,a dále může být jejich jméno, příjmení, město zveřejněno při losování výherců.

4.3. Data získaná od uživatele slouží jako kontaktní údaje pro zasílání výher, popř. pro informování o výhře, popř. pro informování o nových soutěžích. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Pro uživatele, kteří se registrují na webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své jméno). Tato data jsou zde uložena dokud nezruší svou registraci plus až 6 měsíců na externím úložišti v podobě zálohy (než se záloha smaže).

4.4. E-maily s oznámením o nových soutěžích nebo o výhrách mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek.

4.5. Pokud máte na webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás jsou uchovávány (komentáře, přihlášení k odběru a případně profil). Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů. Obojí musí být provedeno ověřením pomocí emailu, který se k profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 30 dní. Opakované žádosti o export dat mohou být zpoplatněny.

4.6. Zpracovatelé osobních údaju - Google (Google Ireland Limited)- Google Analytics - Tato společnost má přístup k osobním údajům jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google AdWords -Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.

4.7. Jaké údaje budou zpracovány - Jméno a příjmení,bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát),datum narození,e-mailová adresa,telefonní číslo,IP adresa

4.8. Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.


V. ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

5.1. U každé ze soutěží je uvedeno datum ukončení, přičemž během doby od zveřejnění po datum ukončení soutěže, se mohou uživatelé přihlásit do soutěže. Losování soutěží probíhá do 14 dnů od data jejího ukončení. Oznámení o výhře bude výherci organizátorem zasláno na jím v registračním formuláři uvedenou poštovní adresu nebo e-mailovou adresu nejpozději do 30 pracovních dní ode dne ukončení soutěže. Organizátor neručí za ztrátu, poškození a nedoručení oznámení o výhře.

5.2. Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Např. osoba, která nedovršila 18 let. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání takové výhry, může za něj výhru převzít jeho zákonný zástupce.

5.3. Výhry jsou zasílány na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data slosování. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5.4. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.

5.5. Ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.


VI. ZÁRUKY PROVOZOVATELE

6.1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení portálu. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním portálu Mixwin.eu.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel portálu svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách portálu Mixwin.eu.

7.3. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

7.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace provozovatele a provozovatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

7.5. Veškeré případné spory, které vyplývají ze Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně provozovatel dle svého uvážení.


>

Tato pravidla jsou platná ode dne 1.5.2018